Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - cel publiczny 06.2018

INW.6733.06.2018                                                                 Lubień Kujawski dnia 16.05.2018 r. 
  
  
  
  
  
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 
  
Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 14 maja 2018 r. złożony przez Gminę Lubień Kujawski z siedzibą na ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku Domu Dziecka na Żłobek dla 30 dzieci (bez zmiany gabarytów zewnętrznych budynku) wraz z dobudową ganku wejściowego oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych na terenie działki oznaczonej nr 305/3 położonej w obrębie ewidencyjnym miasta Lubień Kujawski, ul. 1 Maja 44. 
  
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18. 

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, tablicy ogłoszeń przy Dworcu PKS, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji. 

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
  
Jednocześnie informuję, że możliwość przeglądania akt jest uprawnieniem stron i jest nieobowiązkowe. 
  
  
  
              

metryczka


Wytworzył: Hanna Karwowska (16 maja 2018)
Opublikował: Piotr Przybysz (16 maja 2018, 12:59:50)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (16 maja 2018, 13:02:09)
Zmieniono: edycja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 272