Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 16.04.2018r.

INW.6733.03.2018                                                                 Lubień Kujawski dnia 16.04.2018 r. 
  
  
  
  
  
  
Obwieszczenie 
o wszczęciu postępowania 
  
  
  
Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 12.04.2018 r. złożony przez ENERGA Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, w imieniu której na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 01.02.2018 r.  występuje pan Rafał Drygalski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia 15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV oraz wymianie istniejącej linii napowietrznej SN 15kV na terenie działek oznaczonych nr 133/1, 57-dr.krajowa, 141/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Gagowy Nowe, gmina Lubień Kujawski oraz działek oznaczonych nr 229-dr. krajowa, 231, 214, 215, 216/1, 217/4 i nr 217/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Bagno, gmina Lubień Kujawski. 
  
               W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18. 
               Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji - Sołectwo Gagowy Nowe i Sołectwo Bagno. 
  
               Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
  
 

metryczka


Wytworzył: Hanna Karwowska (18 kwietnia 2018)
Opublikował: Piotr Przybysz (18 kwietnia 2018, 10:34:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 226