Obwieszczenie o wydaniu w dniu 12.03.2018 r. decyzji znak INW.6733.1.2017.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


 
                                                                       Lubień Kujawski dnia. 12.03.2018 r.
INW.6733.1.2017.2018                     
                                                                             
Obwieszczenie
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),
 
zawiadamiam
 
o wydaniu w dniu 12.03.2018 r. decyzji znak INW.6733.1.2017.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128, 87 – 100 Toruń, w imieniu której na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 01.02.2017 r.  działa pan Jarosław Koper, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowę istniejącej jednotorowej linii napowietrznej SN - 15 kV relacji GPZ Lubień  - Kowal na linię dwutorową w gminie Lubień Kujawski o długości 7,124 km:
 na działkach oznaczonych nr 48/10, 44/4, 53-droga i nr 55 położonych w obrębie ewidencyjnym Kaliska, na działce nr 153 w obrębie ewidencyjnym Rzeżewo Morzyce, na działkach nr 12 - rzeka Lubieńka, nr 10/1, 9, 8, 6, 5, 4, 2/1, 42-droga, nr 45/1, 107, 106, 62-droga, nr 74, 73, 72/1, 70/1, 70/3, 69 i nr 68 w obrębie ewidencyjnym Krzewie II, na działce nr 48/2 w obrębie ewidencyjnym Krzewie I, na działkach nr 21-droga, nr 50, 51/2, 52, 49, 48, 47, 46/2, 39/6, 39/2, 39/3, 24/2, 26, 24/1, 17-droga, nr 16, 15, 10, 12-droga, nr 9, 7-droga, nr 6/2, 4 i 2-droga w obrębie ewidencyjnym Modlibórz, na działkach nr 124/1 i 125/1 w obrębie ewidencyjnym Kłóbka, na działkach nr 161, 160/2, 139-droga, nr 137, 133, 132, 131, 130, 126, 125-droga, nr 124/2, 122/2 w obrębie ewidencyjnym Chojny,
w gminie Kowal o długości 5,741 km:
na działkach oznaczonych nr  46/2, 47/1, 44-droga, nr 45, 35/2, 34, 33, 32, 31, 21, 18/2, 15/2, 14/2, 14/1-droga, nr 4/4-droga, nr 212/1, 3/4, 2/4 i 1/2 w obrębie ewidencyjnym Unisławice, na działkach nr 66/1, 66/2-droga, 65/2-droga, 64/2-droga, 63/2-droga, 67-droga, 68/1-droga, 59/1-droga, nr 59/3, 60/2, 34/2-droga, nr 72, 71/2, 76, 73, 74 i nr 80 w obrębie ewidencyjnym Dąbrówka, na działkach nr 178/1, 175/1, 165/3 w obrębie ewidencyjnym Bogusławice, na działkach nr 52, 39/6, 39/11, 37/3, 37/6, 37/2, 10-droga, 20/1, 20/2, 252/2, 240, 234-droga i nr 231/2  w obrębie ewidencyjnym Dziardonice,
w mieście Kowal długości 0,0430 km:
na działkach nr 463/2, 463/3, 456/3, 456/2, 456/1,  465, 464, 457/4 i nr 462.
 
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 800 do 1500.
 
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy pizp).
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Sołectwa Kaliska, Rzeżewo Morzyce, Krzewie II, Krzewie I, Modlibórz, Kłóbka i Chojny, gmina Lubień Kujawski.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
Marek Wiliński
Burmistrz
Lubienia Kujawskiego
 

metryczka


Wytworzył: Hanna Karwowska (12 marca 2018)
Opublikował: Jakub Tomczak (12 marca 2018, 15:31:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 241