Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 05.01.2018

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 
  
Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 28.01.2018 r. złożony przez firmę P4 Sp. z o. o z siedzibą ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, w imieniu której na podstawie pełnomocnictwa z dnia 20.01.2016 r. działa pan Waldemar Pałubicki (adres w aktach sprawy), zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 na terenie działki oznaczonej nr 337 położonej w obrębie ewidencyjnym miasta Lubień Kujawski. 
  
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18. 

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji. 
  
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
  
 

metryczka


Wytworzył: Hanna Karwowska (5 lutego 2018)
Opublikował: Piotr Przybysz (5 lutego 2018, 14:15:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 285