Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 14

Obwieszczenie
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
 
zawiadamiam
 
o wydaniu w dniu 24.01.2017 r. decyzji znak INW.6733.14.2017.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128, 87 – 100 Toruń, w imieniu której na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 01.02.2017 r.  działa pan Rafał Drygalski, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN, słupowej stacji transformatorowej, przyłącza kablowego nN dla zasilania działki nr 111/7 na terenie działek oznaczonych nr 111/7, 127/1, 128 i 115 - droga gminna położonych w obrębie ewidencyjnym Bagno, gmina Lubień Kujawski.
 
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 800 do 1500.
 
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy pizp).
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Sołectwa Bagno, gmina Lubień Kujawski.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Hanna Karwowska (25 stycznia 2018)
Opublikował: Piotr Przybysz (25 stycznia 2018, 10:10:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 227