OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach o nr. ewid.163/2, 163/3, 163/4 w miejscowości Chojny, obręb Chojny gmina Lubień Kujawski


Lubień Kujawski, 22 styczeń 2018 r.
OBWIESZCZENIE
O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zgodnie z art. 74 ust. 3, art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochrony środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. 2016 353) zawiadamiam, ze w dniu 22.01.2018r. z wniosku Gospodarstwa Rolnego Patryk Jankowski  z siedzibą w miejscowości Chojny 21, 87-840 Lubień Kujawski, została wydana decyzja znak INW.6220.4.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie dwóch tuczarni wraz z infrastrukturą techniczną i obiektami towarzyszącymi” na działkach o nr. ewid.163/2, 163/3, 163/4 w miejscowości Chojny, obręb Chojny gmina Lubień Kujawski, województwo kujawsko-pomorskie.
Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku można zapoznać si ę w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840Lubienia Kujawskiego, pokój 18 w godzinach pracy Urzędu.
Niniejsze obwieszczenie podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, Urzędzie Gminy Kowal oraz w miejscu planowanej inwestycji -na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Chojny, Unisławice.

Marek Wiliński
Burmistrz Lubienia Kujawskiego

metryczka


Wytworzył: Monika Piwińska (22 stycznia 2018)
Opublikował: Jakub Tomczak (23 stycznia 2018, 12:55:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 335