Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach CP14.2017.2018

Obwieszczenie
 
Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN, słupowej stacji transformatorowej, przyłącza kablowego nN dla zasilania działki nr 111/7 na terenie działek oznaczonych nr 111/7, 127/1, 128 i 115 - droga gminna położonych w obrębie ewidencyjnym Bagno, gmina Lubień Kujawski.
 
Wobec powyższego informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, strony mogą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, w Referacie Inwestycyjnym (pokój nr 18) w godzinach pracy Urzędu, wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag.
 
Po upływie powyższego terminu zostanie wydania decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty.
 

metryczka


Wytworzył: Hanna Karwowska (9 stycznia 2018)
Opublikował: Piotr Przybysz (9 stycznia 2018, 14:18:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 250