Obwieszczenie o wydaniu w dniu 08.01.2017 r. decyzji znak INW.6733.11.2017.2018

Obwieszczenie

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
 
zawiadamiam
 
o wydaniu w dniu 08.01.2017 r. decyzji znak INW.6733.11.2017.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Gminy  Miasto Lubień Kujawski dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T- Mobile wraz z przyłączem elektroenergetycznym oraz zjazdem z drogi publicznej gminnej (dz. nr 33/1) na terenie działki oznaczonej nr 33/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Wola Dziankowska, gmina Lubień Kujawski.
 
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 800 do 1500.
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy pizp).
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
 

metryczka


Wytworzył: Hanna Karwowska (8 stycznia 2018)
Opublikował: Piotr Przybysz (8 stycznia 2018, 12:25:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 232