Obwieszczenieo zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i przebudowie szkoły w związku z budową hali widowiskowo-sportowej


Lubień Kujawski, 18.12.2017 r.
 
INW.6733.13.2017
 
  
 
Obwieszczenie
 
Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i przebudowie szkoły w związku z budową hali widowiskowo-sportowej wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr 363/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Lubień Kujawski.
 
 
Wobec powyższego informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, strony mogą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, w Referacie Inwestycyjnym (pokój nr 18) w godzinach pracy Urzędu, wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag.
 
Po upływie powyższego terminu zostanie wydania decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty.

metryczka


Wytworzył: Hanna Karwowska (18 grudnia 2017)
Opublikował: Jakub Tomczak (18 grudnia 2017, 12:23:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 229