Obwieszczenie o wszczęciu postępowania INW.6733.15.2017

 INW.6733.15.2017                                                                 Lubień Kujawski dnia 29.11.2017 r.
 
 
 
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 12.10.2017 r. złożony przez ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128, 87 – 100 Toruń, w imieniu której na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 01 lutego 2017r.  działa Rafał Drygalski, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN, słupowej stacji transformatorowej, przyłącza kablowego nN dla zasilania działki nr 74/9 na terenie działek oznaczonych nr 165, 166, 153, 93, 87, 74/1, 74/3, 74/2, 74/10 i 74/9  położonych w obrębie ewidencyjnym Kaliska, gmina Lubień Kujawski.
 
               W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18.
               Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscach planowanej inwestycji.
 
               Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Hanna Karwowska (1 grudnia 2017)
Opublikował: Piotr Przybysz (1 grudnia 2017, 14:09:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 241