Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak: INW.6220.3.14.2017 w dniu 28.11.2017 roku o środowiskowych uwarunk. dla przeds. pn; „Wykonanie urządzenia wodnego umożl. pobór wód otworem studziennym w m. Kaliska, na dz. o nr ewid. 249/2 – obręb Kaliska..

 Lubień Kujawski, 28.11.2017r.
INW.6220.3.15.2017
Zawiadomienie 
o wydaniu decyzjii środowiskowej

  Na podstawie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 28.11.2017 roku została wydana przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego decyzja znak: INW.6220.3.14.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn; „Wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych  otworem studziennym nr 1 do głębokości 48,5 m, o wydajności do Q = 40,0 m3/h, zlokalizowanym w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski na terenie działki o nr ewid. 249/2 – obręb Kaliska, gm. Lubień Kujawski, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie”. Decyzja została wydana na wniosek Pana Michała Góra – Członka Zarządu POLCALC Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 r. 24/7A, 90-207 Łódź .
Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacja sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku są można zapoznać się w Wydziale Inwestycji, , Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 26, 87-840 Lubień Kujawski, pok. Nr 18 (poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-16.00, piątek 7.30-50,00). 
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim. 


Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński

 

metryczka


Wytworzył: Joanna Czarniak (28 listopada 2017)
Opublikował: Joanna Czarniak (30 listopada 2017, 15:21:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 225