Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak: INW.6220.5.12.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa kompleksu przetwórstwa tłuszczów zwierzęcych zlokalizowanego na działce 232/69, gmina Lubień Kujawski, wieś Kaliska..

Lubień Kujawski, 28.11.2017r. 
INW.6220.5.13.2017

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 28.11.2017 roku została wydana przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego decyzja znak: INW.6220.5.12.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa kompleksu przetwórstwa tłuszczów zwierzęcych zlokalizowanego na działce 232/69, gmina Lubień Kujawski, wieś Kaliska, obręb Kaliska tj.: budowa rurociągu tłocznego przebiegającego estakadą wraz z systemem pomp, zbiorników do gromadzenia i przetwarzania odpadów z zakładu przetwórstwa tłuszczów zwierzęcych, urządzeń wytwarzających energię, termiczną i elektryczną oraz budynków technicznych”. Decyzja została wydana na wniosek R.E. BIOENERGIA Sp. z o.o., ul. Franciszka Ratajczyka 26/110, 61-815 Poznań 
Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacja sprawy, w tym uzgodnienie dokonane z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku są do wglądu w Wydziale Inwestycji, , Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 26, 87-840 Lubień Kujawski, pok. Nr 18 (poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-16.00, piątek 7.30-50,00). 
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim. 
 


Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Joanna Czarniak (28 listopada 2017)
Opublikował: Joanna Czarniak (29 listopada 2017, 15:36:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 222