Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postęp. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przeds.pn:"Budowa dwóch tuczarni wraz z infrastrukturą techniczną i obiektami towarzyszącymi".

Lubień Kujawski, 22 listopada  2017r. 
 
 
 O B W I E S Z C Z E N I E 
 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego, działając na podstawie art.33 ust.1 w związku z art.79 ust.1 ustawy  z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2017 r., poz.1405 ) podaje do publicznej wiadomości informację o uzyskanym uzgodnieniu i opinii oraz przystąpieniu do uzyskania opinii w celu wydania pozwolenia zintegrowanego w związku z oddziaływaniem na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na  „budowie dwóch tuczarni wraz z infrastrukturą techniczną i obiektami towarzyszącymi” na działkach o nr ewid. 163/2, 163/3, 163/4 w miejscowości Chojny, obręb Chojny gmina Lubień Kujawski, województwo kujawsko-pomorskie. 
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia zostało wszczęte na wniosek Gospodarstwa Rolnego Patryka Jankowskiego, zamieszkałego w miejscowości Chojny 21, 87-840 Lubień Kujawski.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, zaś organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku, oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu wydający pozwolenie zintegrowane, a do dokonania uzgodnienia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. 
Organ uzyskał opinię PPIS z Włocławka oraz  uzgodnienie RDOŚ z Bydgoszczy oraz  wystąpił o wydanie opinii  w celu wydania pozwolenia zintegrowanego do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się  z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków. 
Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia  27.11.2017 r. do dnia  27.12.2017r.: w formie  pisemnej na adres Urząd Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski ustnie do protokółu w  Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29 pok. 18  II piętro w godzinach  urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek  od godz. 7.30  do godz.  15.30:wtorek od godz. 7.30 do godz. 16.00 , piątek od godz. 7.30 do godz. 15.00. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail srodowisko@lubienkujawski.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym. 
  
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  


Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Czarniak (27 listopada 2017)
Opublikował: Joanna Czarniak (27 listopada 2017, 15:18:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 268