Obwieszczenie o wszczęciu postępowania INW.6733.14.2017

INW.6733.14.2017                                                           Lubień Kujawski dnia 22.11.2017 r.
 
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 12.10.2017 r. złożony przez ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128, 87 – 100 Toruń, w imieniu której na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 01 lutego 2017r.  działa Rafał Drygalski, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN, słupowej stacji transformatorowej, przyłącza kablowego nN dla zasilania działki nr 111/7 na terenie działek oznaczonych nr 111/7, 127/1, 128 i 115 - droga gminna położonych w obrębie ewidencyjnym Bagno, gmina Lubień Kujawski.
 
               W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18.
               Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscach planowanej inwestycji.
 
               Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Hanna Karwowska (22 listopada 2017)
Opublikował: Piotr Przybysz (22 listopada 2017, 14:48:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 213