Obwieszczenie INW.6733.12.2017


Lubień Kujawski, dnia 10.11.2017 r.
INW.6733.12.2017
 
Obwieszczenie
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2017r. poz.1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
 
zawiadamiam
o wydaniu dniu 10.11.2017 r. decyzji znak INW.6733.12.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Gminy Lubień Kujawski dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie działek oznaczonych nr 196/6 i nr 196/7, położnych przy dwóch drogach gminnych (dz. nr 204 i nr 195) w obrębie ewidencyjnym  Rzeżewo, gmina Lubień Kujawski.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godz. pracy Urzędu od 8:00 do 15:00.
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy  o  pizp.).
       W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127 a  § 1 Kpa).
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się prawomocna i ostateczna(art. 127 a  § 1 Kpa).
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawski, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Rzeżewo.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego zamieszczenia.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Hanna Karwowska (10 listopada 2017)
Opublikował: Piotr Przybysz (13 listopada 2017, 13:06:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 212