Obwieszczenie o uzyskaniu opini PPIS we Włocławku oraz uzgodnienia RDOŚ w Bydgoszczy raportu o odziaływaniu przeds. na środ. inwestycji pt;"budowa dwóch tuczarni wraz z infrastrukturą techniczną i obiektami towarzyszącymi” w miejsc. Chojny.

Lubień Kujawski dnia 30.10.2017 r. 
INW.6220.4.10.2017
 
 
Obwieszczenie


Burmistrz Lubienia Kujawskiego, działając na podstawie art. 33 w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r, poz. 1405.), podaje do publicznej wiadomości, że dla przedsięwzięcia polegającego na  „budowie dwóch tuczarni wraz z infrastrukturą techniczną i obiektami towarzyszącymi” na działkach o nr ewid. 163/2, 163/3, 163/4 w miejscowości Chojny, obręb Chojny gmina Lubień Kujawski, województwo kujawsko-pomorskie z wniosku inwestora Gospodarstwo Rolne Patryk Jankowski, zamieszkałego w miejscowości Chojny 21, 87-840 Lubień Kujawski, organ uzyskał w dniu 30 czerwca 2017 roku (wpływ 05.07.2017r.) opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku znak: N.NZ-42-11-12/17 oraz uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. RDOŚ po przeanalizowaniu przekazanych wyjaśnień na podstawie wezwań znak: WOO.4242.69.2017.MD1.2 z dnia 13.07.2017 roku, oraz znak: WOO.4242.69.2017.MD1.3 z dnia 31.08.2017 r. do raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, postanowieniem znak: WOO.4240.69.2017.MD1.4 z dnia 11 października 2017 roku (wpływ 16.10.2017r.) uzgodnił realizację przedsięwzięcia, na podstawie raportu oddziaływania na środowisko sporządzonego przez firmę ATMOSFERA. 
  
Z terścią postanowień Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29, pokój nr 18,  I – piętro w godzinach pracy urzędu, tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30; wtorek od godz. 7:30 do godz. 16:00 w terminie 14 dni, po tym czasie zostanie wydane postanowienie. 
  
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz Urzędu Gminy w Kowalu, oraz w pobliżu  miejsca planowanego przedsięwzięcia w miejscowościach Chojny i Unisławice.

Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Joanna Czarniak (2 listopada 2017)
Opublikował: Joanna Czarniak (2 listopada 2017, 14:44:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 272