O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Lubienia Kujawskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część miejscowości Kaliska w gminie Lubień Kujawski


Burmistrz
Lubienia Kujawskiego
                         Lubień Kujawski, dnia 31.10.2017 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Lubienia Kujawskiego
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego
część miejscowości Kaliska w gminie Lubień Kujawski

 
              Na podstawie art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w tym z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część miejscowości Kaliska w gminie Lubień Kujawski i prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od od 08 listopada 2017 r. do 08 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubieniu Kujawskim, 87-840 Lubień Kujawski, ul. Wojska polskiego 29, pok. nr 18, od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1500.
Ponadto projekt miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej: http:// www.lubienkujawski.pl
Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski.
Uwagi i wnioski należy wnieść do Burmistrza Lubienia Kujawskiego z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu składającego, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2017 r.
Pisma należy kierować na adres Urząd Gminy w Lubieniu Kujawskim, 87-840 Lubień Kujawski, ul. Wojska Polskiego 29.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi  wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
Uwaga powinna zawierać także oświadczenie osoby składającej uwagę dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego.
Uwagi złożone po upływie wskazanego wyżej terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Załącznik graficzny cz.1 z 2 (10240kB) rar
Załącznik graficzny cz.2 z 2 (3129kB) rar
Projekt uchwały (278kB) pdf
Uzasadnienie (382kB) pdf
Prognoza środowiskowa (3172kB) pdf
          
Burmistrz
Lubienia Kujawskiego

metryczka


Wytworzył: Hanna Karwowska (31 października 2017)
Opublikował: Jakub Tomczak (31 października 2017, 14:54:52)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (9 listopada 2017, 12:06:30)
Zmieniono: zmiana zalacznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 234