O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Lubienia Kujawskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część miejscowości Kaliska w gminie Lubień Kujawski


Burmistrz
Lubienia Kujawskiego                    
Lubień Kujawski, dnia 31.10.2017 r.
 


O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Lubienia Kujawskiego
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego
część miejscowości Kaliska w gminie Lubień Kujawski

 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz na uchwały Nr XVII/68/2016 z dnia 7 października 2016 r. Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część miejscowości Kaliska w gminie Lubień Kujawski zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 08 listopada 2017 r. do 08 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubieniu Kujawskim, 87-840 Lubień Kujawski, ul. Wojska Polskiego 29, pok. nr 18 od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1500.
Ponadto projekt miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie (w okresie wyłożenia  do publicznego wglądu) na stronie internetowej: http://www.lubienkujawski.pl
     Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 04 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubieniu Kujawskim w sali konferencyjnej o godz. 1600.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.  
Uwagi należy wnieść na piśmie do Burmistrza Lubienia Kujawskiego z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu składającego, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2017 r.
Pisma należy kierować na adres Urząd Gminy w Lubieniu Kujawskim, 87-840 Lubień Kujawski, ul. Wojska Polskiego 29.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi  wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
Uwaga powinna zawierać także oświadczenie osoby składającej uwagę dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego.
Uwagi złożone po upływie wskazanego wyżej terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Załącznik graficzny cz.1 z 2 (10240kB) rar
Załącznik graficzny cz.2 z 2 (3129kB) rar
Projekt uchwały (278kB) pdf
Uzasadnienie (382kB) pdf
Prognoza (3172kB) pdf
 
     Burmistrz
Lubienia Kujawskiego

metryczka


Wytworzył: Hanna Karwowska (31 października 2017)
Opublikował: Jakub Tomczak (31 października 2017, 14:48:48)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (9 listopada 2017, 12:10:13)
Zmieniono: dodanie zalacznikow

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 194