Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 24.10.17

INW.6733.13.2017                                                                 Lubień Kujawski dnia 24.10.2017 r.
 
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 
            Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 12.10.2017 r. złożony przez Gminę  Miasto Lubień Kujawski, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku szkoły w związku z budową hali widowiskowo - sportowej wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr 363/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Miasta Lubień Kujawski.
 
 
 
               W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18.
               Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscach planowanej inwestycji.
 
               Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Hanna Karwowska (24 października 2017)
Opublikował: Piotr Przybysz (24 października 2017, 12:39:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 280