Obwieszczenie o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 27 lutego 2017 r. złożony przez ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128, 87 – 100 Toruń, w imieniu której na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 01 lutego 2017r.  działa Pan Jarosław Koper, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej jednotorowej linii napowietrznej SN - 15 kV relacji GPZ Lubień  - Kowal na linię dwutorową w gminie Lubień Kujawski o długości 7,124 km:
 na działkach oznaczonych nr 48/10, 44/4, 53-dr., 55 położonych w obrębie ewidencyjnym Kaliska, na działce nr 153 w obrębie ew. Rzeżewo Morzyce, na działkach nr 12 - rz. Lubienka, 10/1, 9, 8, 6, 5, 4, 2/1, 42-dr., 45/1, 107, 106, 62-dr., 74, 73, 72/1, 70/1, 70/3 69 i 68 w obrębie ew. Krzewie II, na działce nr 48/2 w obrębie ew. Krzewie I, na działkach nr 21-dr., 50, 51/2, 52, 49, 48, 47, 46/2, 39/6, 39/2, 39/3, 24/2, 26, 24/1, 17-dr., 16, 15, 10, 12-dr., 9, 7-dr., 6/2, 4 i 2-dr. w obrębie ew. Modlibórz, na działkach nr 124/1 i 125/1, w obrębie ew. Kłóbka, na działkach nr 161, 160/2, 139-dr., 137, 133, 132, 131, 130, 126, 125-dr., 124/2, 122/2 w obrębie ew. Chojny,
w gminie Kowal o długości 5,741km:
na działkach oznaczonych nr  46/2, 47/1, 44-dr., 45, 35/2, 34, 33, 32, 31, 21, 18/2, 15/2, 14/2, 14/1-dr., 4/4-dr., 212/1, 3/4, 2/4 i 1/2 w obrębie ew. Unisławice, na działkach nr 66/1, 66/2-dr., 65/2-dr., 64/2-dr., 63/2-dr., 67-dr., 68/1-dr., 59/1-dr., 59/3, 60/2, 34/2-dr., 72, 71/2, 76, 73, 74 i 80 w obrębie ew. Dąbrówka, na działkach nr 178/1, 175/1, 165/3 w obrębie ew. Bogusławice, na działkach nr 52, 39/6, 39/11, 37/3, 37/6, 37/2, 10-dr., 20/1, 20/2, 252/2, 240, 234-dr. i 231/2  w obrębie ew. Dziardonice,
w mieście Kowal długości 0,0430 km:
na działkach nr 463/2, 463/3, 456/3, 456/2, 456/1,  465, 464, 457/4 i 462.
               W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18.
               Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscach planowanej inwestycji.
 
               Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

metryczka


Wytworzył: Hanna Karwowska (9 października 2017)
Opublikował: Piotr Przybysz (9 października 2017, 11:11:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 244