Obwieszczenie o wszczęciu post. w sprawie lok. inwestycji celu publ. polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z przyłączem energetycznym oraz zjazdem z drogi, na dz. nr ewid. 33/2 i 33/1 obręb Wola Dziankowska, gm. Lub Kuj


Lubień Kujawski dnia 21.09.2017r.
INW.6733.11.2017
 
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017, poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2017, poz. 1073) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 01.08.2017 r. uzupełniony w dniu 05.09. 2017 r. złożony przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mieczysława Markuszewicza zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z przyłączem energetycznym oraz zjazdem z drogi, realizowanej na działce nr ewid. 33/2 i 33/1 obręb Wola Dziankowska, gm. Lubień Kujawski.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony tego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w referacie Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godzinach od 8-15, w pokoju nr 18.
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji tj. na tablicy ogłoszeń dla miejscowości Wola Dziankowska.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 21.09.2017 r.

Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Jakub Tomczak (21 września 2017)
Opublikował: Jakub Tomczak (21 września 2017, 14:05:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 227