Obwieszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Gospodarstwa Rolnego Piotr Tylczyński dla przedsięwzięcia pn:„budowa tuczarni na 1450 sztuk” na działce nr 52, w miejscowości Rzeżewo.

Lubień Kujawski, dnia 24.08.2017 r. 
INW.6220.7.11.2017
 
Obwieszczenie 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
  
Zgodnie z art. 74 ust 3, art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353) zawiadamiam, że w dniu 24.08.2017 roku z wniosku Pana Piotra Tylczyńskiego, Gospodarstwo Rolne, została wydana decyzja  znak INW.6220.7.10.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie tuczarni na 1450 sztuk” w miejscowości Rzeżewo, na działce nr 52 w miejscowości Rzeżewo. Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy  Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu planowanej inwestycji – na tablicy ogłoszeń w miejscowości Rzeżewo.


Burmistrz Lubienia Kujawskiego 
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Joanna Czarniak (24 sierpnia 2017)
Opublikował: Joanna Czarniak (28 sierpnia 2017, 10:40:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 239