Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na dz. nr ewid. 37/8 obręb Dziankowo, gm. Lubień Kujawski.


Lubień Kujawski dnia 25.08.2017r.
INW.6733.10.2017
 
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 
 
Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z2017, poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2017, poz. 1073) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 26 lipca 2017 r. uzupełniony w dniu 21 sierpnia 2017 r. złożony przez Spółkę P4 z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Waldemara Pałubickiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr ewid. 37/8 obręb Dziankowo, gm. Lubień Kujawski.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony tego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w referacie Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godzinach od 8-15, w pokoju nr 18.
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji tj. na tablicy ogłoszeń dla miejscowości Dziankowo.
 Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 25.08.2017 r.

Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński


metryczka


Wytworzył: Jakub Tomczak (25 sierpnia 2017)
Opublikował: Jakub Tomczak (25 sierpnia 2017, 12:15:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 210