Obwieszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Tomasza i Marzeny Wiśniewskich, Katy 1, dla przeds. poleg. na wykonaniu urządzenia wodnego umożl. pobór wód podziemnych do Q=17,5m3/h,dz.nr 54/2 Morzyce.

Lubień Kujawski, dnia 24.08.2017 r. 
INW.6220.8.8.2017
 
Obwieszczenie 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 
Zgodnie z art. 74 ust 3, art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353) zawiadamiam, że w dniu 24.08.2017 roku z wniosku, Państwa Tomasza i Marzenny Wiśniewskich zamieszkałych Kąty 1, 87-840 Lubień Kujawski, została wydana decyzja  znak INW.6220.8.7.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych, tj.: studni głębinowej nr 1 do głębokości 92,0 m, o wydajności do Q = 17,5 m3/h, planowanego w miejscowości Morzyce, gm. Lubień Kujawski, pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie na terenie działki o nr ewid.  54/2 – obręb Morzyce”. 
  Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy  Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w oraz w miejscu planowanej inwestycji – na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Kąty i Morzyce. 
  
  

Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Czarniak (24 sierpnia 2017)
Opublikował: Joanna Czarniak (24 sierpnia 2017, 12:51:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 232