Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego - rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewiu na nieruchomości oznaczonej jako działki nr 25/2 i 26, położonej w obrębie ewidencyjnym Krzewie I, gmina Lubień Kujawski.


Lubień Kujawski dn. 03.08.2017 r.
INW.6733.9.2017                  
                                                                             
Obwieszczenie
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257)
 
zawiadamiam
 
o wydaniu w dniu 03.08.2017 r. decyzji znak INW.6733.9.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewiu dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i nadbudowie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewiu na nieruchomości oznaczonej jako działki nr 25/2 i 26, położonej w obrębie ewidencyjnym Krzewie I, gmina Lubień Kujawski.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 800 do 1500.
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy pizp.).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 kpa);
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 kpa).
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Krzewie.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Jakub Tomczak (3 sierpnia 2017)
Opublikował: Jakub Tomczak (3 sierpnia 2017, 13:26:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 231