Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Bagno, Lubień Kujawski

                                                                       Lubień Kujawski dn. 19.07.2017 r. 
INW.6733.7.2017                  
                                                                           
 
Obwieszczenie 

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257) w związku z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2017, poz. 935) 
 
zawiadamiam 
 
o wydaniu w dniu 19.07.2017 r. decyzji znak INW.6733.7.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Gminy Lubień Kujawski dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Bagno, gm Lubień Kujawski realizowanej na terenie działek o nr ewid. 111/2, 111/3 obręb Bagno, oraz nr ewid. 372, 376/15, 667 obręb Lubień Kujawski, gm. Lubień Kujawski 
  
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 8:00 do 15:00. 
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia. 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy pizp.). 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, oraz tablicy ogłoszeń dla sołectwa Bagno 
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.


                                                                                             Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                                             Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (19 lipca 2017)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (24 lipca 2017, 15:28:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 202