Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających projekt decyzji celu publicznego dla rozbudowy i nadbudowy budynku OSP Krzewie oraz zebraniu dowodów.

 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 11.07.2017 r.  
INW.6733.9.2017
        
Obwieszczenie        
      
            Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2017, poz. 1073) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257) zawiadamiam:    
  1.  o wydanym postanowieniu z dnia 29.06.2017 r. (wpływ 03.07.2017 r.)  sygnatura TEK 7323/BTW/0704/2017 przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku 
  2. o wydanym postanowieniu z dnia 05.07.2017 r. (wpływ 07.07.2017 r.)  sygnatura N.NZ-42-11-16/17 przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku    
uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji polegającej na rozbudowie i nadbudowie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewiu na nieruchomości oznaczonej jako działki nr 25/2 i 26, położonej w obrębie ewidencyjnym Krzewie I, gmina Lubień Kujawski. w toku postępowania administracyjnego o wydanie ww. decyzji dla omawianego zadania.    
       3.      o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem ww. decyzji.
 
            Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu. Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017, poz. 1073) na niniejsze postanowienia przysługuje prawo wniesienia zażalenia wyłącznie Inwestorowi.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym  przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach pracy Urzędu.
               Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica informacyjna dla sołectwa Krzewie.
               Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie -11.07.2017 r. 


Burmistrz Lubienia Kujawskiego
 Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (11 lipca 2017)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (11 lipca 2017, 11:02:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 200