Postanowienie w sprawie potrzeby sporzadzenia raportu o oddzialywaniu przedsięwzięcia na środowisko nr OŚB-5/2007

                                                                                Lubień Kujawski 21.03.2007 r.
OŚB-5/2007
 
 
                                                                  Postanowienie

                   w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu                                         

                                                         przedsięwzięcia na środowisko
 
 
 
 
         Na podstawie art.51 ust.2 ( ewentualnie, dla przedsięwzięć z III grupy: ust 2a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.),kierując się kryteriami, o których mowa w art. 51 ust. 8 pkt 2 ustawy – prawo ochrony środowiska, określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) oraz biorąc pod uwagę opinie odpowiednich organów:
 
Starostwo Powiatowe we Włocławku – postanowieniem OŚB-7633-6/07 z dnia 10.01.2007r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku – postanowienie z dnia 22.01.2007r. sygn. N NZ-42-11-02/294/2007
 
 
 
                                                                       Postanawiam
 
Nie nakładać obowiązku sporządzania raportu i oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi gminnej miejscowości Wola Olszowa na terenie działki nr ew. 37 gm. Lubień Kujawski
 
 
                                                                       Uzasadnienie  

1. Wnioskiem z dnia, 28.12.2007r.. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi gminnej w miejscowości Wola Olszowa gm. Lubień Kujawski, dołączając do wniosku wymienione w art. 49 ust. 3 informację o przedsięwzięciu. .
 

2. Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust.1 pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska – wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt...rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.  
 

3. Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinie, co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz Powiatowym Państwowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku.  

Organy te wydały postanowienia: Starostwo Powiatowe – postanowieniem OŚB-7633/6/07 z dnia 10.01.2007r.. Stwierdzające brak potrzeby wykonania raportu.
PPIS – postanowieniem z dnia 22.01.2007r.. N.NZ-42-11-02/294/2007 stwierdzający brak potrzeby wykonania raportu.
 
Postanowienia te stały się ostateczne odpowiednio: postanowienie Starosty z dnia 10.01.2007r.
PPIS – z dnia 22.01.2007r.
 

Cechy przedsięwzięcia - jego rodzaj i charakterystyka wg załącznika nr 1 do postanowienia.
 
Cechy przedsięwzięcia nie wskazują, aby konieczne było sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
                                                                                Pouczenie  


Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu Miasta w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia
 
 
Otrzymują:
1.Starostwo Powiatowe
we Włocławku
2. PPIS we Włocławku
 
 
 
 
 
                                                     Charakterystyka drogi w Woli Olszowej.
 
Nazwa inwestycji
Przebudowa drogi Gm, w m. Wola Olszowa
Długość drogi – 1295 mb
Szerokość drogi – 3,50 mb
Powierzchnia nawierzchni asfaltowej 4633 m2
Pobocza o szerokości 1,5m w tym 0,75 m poboczy utwardzonych tłuczniem kamiennym o powierzchni 972 m2  i pobocza gruntowe ziemne o szarości 0,75 m i o powierzchni 972 m2
Odwodnienie powierzchniowe przez nadanie właściwych spadków podłużnych
W miejscu występowania rowów przewidziano ich odtworzenie.
Do każdej działki przyległej do drogi zaprojektowano zjazdy .

 
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Szymański (28 marca 2007)
Opublikował: Wojciech Szymański (28 marca 2007, 14:50:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1011