Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowa słupowej stacji transformatorowej SN-15kV NN-0,4 kV, linii elektroenergetycznej nn i SN oraz słupa elektroenergetycznego w m. Narty

 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 04.07.2017 r. 
INW.6733.4.2017                  
                                                                           
  
Obwieszczenie 


Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257) w związku z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2017, poz. 935)
 
zawiadamiam 
 
o wydaniu w dniu 04.07.2017 r. decyzji znak INW.6733.4.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Energa Operator S.A. z siedziba w Toruniu reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Tomasza Żeglicz, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie słupowej stacji transformatorowej SN - 15kV/nn - 0,4kV, linii elektroenergetycznej kablowej SN - 15kV, linii elektroenergetycznej kablowej nn - 0,4kV oraz słupa elektroenergetycznego nn - 0,4kV na terenie działek oznaczonych nr 151/2 (dr. powiatowa), nr 120 i nr 121/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Narty, gmina Lubień Kujawski, 
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 8:00 do 15:00. 
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia. 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy pizp.). 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości  Narty. 
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. 
  


                                                                                      Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                                      Marek Wiliński
 
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (4 lipca 2017)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (5 lipca 2017, 08:23:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 205