Postanowienie w sprawie potrzeby sporzadzenia raportu o oddzialywaniu przedsięwzięcia na srodowisko nr OŚB-4/2007

                                                                                      Lubień Kujawski 21.03.2007r.
OŚB-4/2007
 
 
                                           Postanowienie
            w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
                                                          na środowisko
 
 
 
 
         Na podstawie art.51 ust.2 ( ewentualnie, dla przedsięwzięć z III grupy: ust 2a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.),kierując się kryteriami, o których mowa w art. 51 ust. 8 pkt 2 ustawy – prawo ochrony środowiska, określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) oraz biorąc pod uwagę opinie odpowiednich organów:
 
Starostwo Powiatowe we Włocławku – postanowieniem OŚB-7633-2/07 z dnia 04.01.2007r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku – postanowienie z dnia 22.01.2007r.. sygn. N.NZ-42-11-01/296/2007
 
 
 
                                                                 Postanawiam
 
Nie nakładać obowiązku sporządzania raportu i oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi gminnej miejscowości Narty – Czaple Nowe gm. Lubień Kujawski.
 
 
                                                                  Uzasadnienie  

1. Wnioskiem z dnia, Burmistrz Lubienia Kujawskiego zwrócił się o wydanie decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi gminnej w miejscowości Narty – Czaple Nowe gm. Lubień Kujawski, dołączając do wniosku wymienione w art. 49 ust. 3 informację o przedsięwzięciu. .
 

2. Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust.1 pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska – wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt...rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.  
 
 

3. Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinie, co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz Powiatowym Państwowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku.  

4. Organy te wydały postanowienia: Starostwo Powiatowe – postanowieniem OŚB-7633-2/2007 z dnia 04.01.2007r.. Stwierdzające brak potrzeby wykonania raportu.
PPIS – postanowieniem z dnia 22.01.2007r. N.NZ-42-11-01/296/2007 stwierdzający brak potrzeby wykonania raportu.
 
Postanowienia te stały się ostateczne odpowiednio: postanowienie Starosty z dnia 04.01.2007r.
PPIS – z dnia 22.01.2007r.
 
Cechy przedsięwzięcia - jego rodzaj i charakterystyka wg załącznika nr 1 do postanowienia.
 
Cechy przedsięwzięcia nie wskazują, aby konieczne było sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
                                                                  Pouczenie  

Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu Miasta w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia
 
 
Otrzymują:
1.Starostwo Powiatowe
we Włocławku
2. PPIS we Włocławku
 
 
 
                                                  Charakterystyka drogi w Nartach
 
Nazwa inwestycji
Przebudowa drogi Gm, Narty – Czaple
Długość drogi –  924,00 mb
Szerokość drogi – 3,50mb
Powierzchnia nawierzchni asfaltowej 3326 m2
Pobocza o szerokości 1,5m w tym 0,75 m poboczy utwardzonych tłuczniem kamiennym o powierzchni 693 m2  i pobocza gruntowe ziemne o szarości 0,75 m i o powierzchni 693 m2
Odwodnienie powierzchniowe przez nadanie właściwych spadków podłużnych
W miejscu występowania rowów przewidziano ich odtworzenie.
Do każdej działki przyległej do drogi zaprojektowano zjazdy. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 20cm i warstwie odsączającej do 20 cm.
 
 

 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Szymański (28 marca 2007)
Opublikował: Wojciech Szymański (28 marca 2007, 14:40:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1088