Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku Tomasza i Marzeny Wiśniewskich, Katy 1, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. poleg. na wykonaniu urządzenia wodnego umożl. pobór wód podziemnych do Q=17,5m3/h,dz.nr 54/2 Morzyce.

Lubień Kujawski dnia 30.06.2017 r. 
INW.62203.8.1.2017
 
 
 
 
 
Zawiadomienie 
 
            Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.2016.353 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 30.06.2017 do tutejszego urzędu wpłynął wniosek Państwa Tomasza i Marzeny Wiśniewskich zamieszkałych Kąty 1, 87-840 Lubień Kujawski, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych, tj.: studni głębinowej nr 1 do głębokości 92,0 m, o wydajności do Q = 17,5 m3/h, planowanego w miejscowości Morzyce, gm. Lubień Kujawski, pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie na terenie działki o nr ewid.  54/2 – obręb Morzyce”. 
            Niniejszą informację podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Morzyce


  Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Joanna Czarniak (30 czerwca 2017)
Opublikował: Joanna Czarniak (30 czerwca 2017, 12:42:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 199