Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających proejekt decyzji celu publicznego i o zebranych dowodach i materiałach-budowa odcinka sieci wodociągowej w . Nart na dz. 147/1, 140 i 151/2.

 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 22.06.2017 r. 
INW.6733.5.2017
        
Obwieszczenie 
           
            Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2017, poz. 1073) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2017, poz. 935) zawiadamiam: 
  
  1. o wydanym postanowieniu z dnia 08.06.2017 r. (wpływ 12.06.2017 r.)  sygnatura PZD.TO.456.52.2017 przez Powiatowy Zarząd Dróg z/w Jarantowicach, 87-850 Choceń 
  2. o wydaniu postanowieniu z dnia 14.06.2017 r. (wpływ 21.06.2017 r.)  sygnatura TEK 7323/BTW/0646/2017 przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku           uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 151/2 (dr. powiatowa), nr 147/1, nr 140 (dr. gminna), położonych w obrębie ewidencyjnym Narty, gmina Lubień Kujawski, 
  3.  o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem ww. decyzji. 
 
Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu. Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017, poz. 1073) na niniejsze postanowienia przysługuje prawo wniesienia zażalenia wyłącznie Inwestorowi. 
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym  przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
Zgodnie z art. 49  Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.   
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu planowanej inwestycji - tablicy informacyjna w miejscowości Narty. 
 

Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (22 czerwca 2017)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (22 czerwca 2017, 12:38:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 215