Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających oraz zebranych dowodach i materiałach-budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Bagno i Lubień Kujawski

 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 22.06.2017 r. 
INW.6733.7.2017
        
Obwieszczenie 
           
            Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2017, poz. 1073) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2016, poz. 23 ze zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r.
o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2017, poz. 935) zawiadamiam: 
 
  1.  o wydaniu postanowieniu z dnia 14.06.2017 r. (wpływ 21.06.2017 r.)  sygnatura TEK 7323/BTW/0647/2017 przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Bagno, gm Lubień Kujawski realizowanej na terenie działek o nr ewid. 111/2, 111/3 obręb Bagno, oraz nr ewid. 372, 376/15, 667 obręb Lubień Kujawski, gm. Lubień Kujawski 
  2.  o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem ww. decyzji. 
 
 Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu. Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017, poz. 1073) na niniejsze postanowienia przysługuje prawo wniesienia zażalenia wyłącznie Inwestorowi. 
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty dokonania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym  przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
Zgodnie z art. 49  Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.   
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu planowanej inwestycji - tablicy informacyjna dla sołectwa Bagno. 
 


Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (22 czerwca 2017)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (22 czerwca 2017, 12:33:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 208