Zawiadomienie o wszczęciu postępow. admin. w sprawie wydania decyzji o środowiskow. uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:„budowa tuczarni na 1450 sztuk” w miejscowości Rzeżewo, na działce nr 52 w miejscowości Rzeżewo.

  Lubień Kujawski dnia 19.06.2017 r. 
INW.6220.7.3.2017
 
 
 
 
  
Zawiadomienie 
o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
 
 
            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23) oraz art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353), 
 
zawiadamiam 
  
o wszczęciu postępowania, na wniosek z dnia 09.06.2017 r. (wpływ: 09.06.2017r) Gospodarstwa Rolnego Piotra Tylczyńskiego, zamieszkałego w miejscowości Rzeżewo 53, 87-840 Lubień Kujawski, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie tuczarni na 1450 sztuk” w miejscowości Rzeżewo, na działce nr 52 w miejscowości Rzeżewo. 
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016, poz. 71), planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska, dla którego wykonanie raportu może być wymagane. 
Organem władnym do wydania decyzji jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku. 
            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty wywieszenie i udostępnienia zawiadomienia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, I piętro pokój 18, w godzinach pracy Urzędu. 
 

Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Joanna Czarniak (19 czerwca 2017)
Opublikował: Joanna Czarniak (20 czerwca 2017, 09:44:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 238