Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego-rozbudowa budynku OSP Krzewie wraz z budową wiaty na dz. 25/2 i 26 obręb Krzewie

INW.6733.9.2017                                                              Lubień Kujawski dn. 13.06.2017 r.
 
 
 
  
Obwieszczenie 
o wszczęciu postępowania 
 
 
            Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 01.06.2017 r. złożony przez Ochotniczą Straż Pożarną w Krzewiu, 87-840 Lubień Kujawski zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku OSP Krzewie o nowe pomieszczenia i zmianie konstrukcji dachu na istniejącej części budynku OSP oraz dobudowie wiaty na terenie działek o nr ewid. 25/2 i 26 obręb Krzewie I, gm. Lubień Kujawski 
               W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18. 
          Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica informacyjna dla sołectwa Krzewie. 
          Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński
  
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (13 czerwca 2017)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (16 czerwca 2017, 14:28:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 217