Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 07.06.2017 r.
INW.6733.6.2017                  
                                                                           
Obwieszczenie 

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 z późn. zm.) 
 
zawiadamiam 
 
o wydaniu w dniu 07.06.2017 r. decyzji znak INW.6733.6.2017 o umorzeniu postępowania w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN -15 kV, energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN-04 kV wraz z szafą pomiarową na terenie działek nr ewid. 38/46, 171/18, 171/8, 171/7, 171/9, 171/10, 171/11, 171/12, 171/13, 171/16, 171/17 w obrębie Narty, gm. Lubień Kujawski. 
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 8:00 do 15:00. 
            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Narty. 
            Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (9 czerwca 2017)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (9 czerwca 2017, 12:25:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 215