Obwieszczenie o wydanych postanowieniach opiniujących i zebraniu dowodów i materiałów-budowa linii elektroenergetycznej w m. Narty

 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 05.06.2017 r. 
INW.6733.4.2017                  
                       


Obwieszczenie

 
            Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2017, poz. 1073) oraz art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz.23 ze zm.), w związku z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2017, poz. 935) zawiadamiam: 
   
  1. o wydanym postanowieniu z dnia 22.05.2017 r. (wpływ 24.05.2017 r.)  sygnatura PZD.TO.456.44.2017 przez Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach, 87-850 Choceń 
  2. o wydaniu postanowieniu z dnia 24.05.2017 r. (wpływ 29.05.2017 r.)  sygnatura TEK 7323/BTW/0553/2017 przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku 
  
uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji polegającej na budowę słupowej stacji transformatorowej SN - 15kV/nn - 0,4kV, linii elektroenergetycznej kablowej SN - 15kV, linii elektroenergetycznej kablowej nn - 0,4kV oraz słupa elektroenergetycznego nn - 0,4kV na terenie działek oznaczonych nr 151/2, 120, 121/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Narty, gmina Lubień Kujawski, 
  
       3.     o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem ww. decyzji. 
  
          Z treścią postanowień strony mogą zapoznać się w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073) na niniejsze postanowienia przysługuje prawo wniesienia zażalenia wyłącznie Inwestorowi. 
Zgodnie z dyspozycją art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag,
w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
            Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.                    
        Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie  w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Narty.


                                                                           Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (5 czerwca 2017)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (6 czerwca 2017, 08:44:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 199