Obwieszczenie o wszczęciu postępow. admin. o wydanie decyzji o środowiskow. uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:Przebudowia dróg gminnych o nr 191403C w miejsc. Kłóbka, Chojny i Rzegocin, 191439C w m. Kłóbka i Chojny oraz..

  Lubień Kujawski dnia 01.06.2017 r. 
INW.6220.6.3.2017
 
Obwieszczenie 
o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
 
 
            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23) oraz art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016
 poz. 353),
 
zawiadamiam 
 
o wszczęciu postępowania, na wniosek z dnia 31.05.2017 r.  Gminy Lubień Kujawski z siedzibą ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych , uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na Przebudowie dróg gminnych o nr 191403C w miejscowości Kłóbka, Chojny i Rzegocin, 191439C w miejscowości Kłóbka i Chojny  oraz nr 191406C  w miejscowości Wiktorowo na terenie gminy Lubień Kujawski. 
          Zgodnie z § 3 ust . 1 pkt. 60  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016, poz. 71), planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do inwestycji mogących  potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Organem władnym do wydania decyzji jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku. 
            Liczba stron postępowania w niniejszej sprawie przekracza 20, wobec powyższego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w pobliżu miejsca realizacji inwestycji tj. na tablicach ogłoszeń w miejscowości Kłóbka Chojny, Wiktorowo i Kępka Szlachecka gm. Kowal. Z dokumentacją sprawy  można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, I piętro pokój 18, w godzinach pracy Urzędu. 
            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Joanna Czarniak (1 czerwca 2017)
Opublikował: Joanna Czarniak (1 czerwca 2017, 12:09:44)

Ostatnia zmiana: Joanna Czarniak (1 czerwca 2017, 14:11:26)
Zmieniono: Lubień Kujawski dnia 01.06.2017 r. INW.6220.6.3.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23) oraz art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek z dnia 31.05.2017 r. Gminy Lubień Kujawski z siedzibą ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych , uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na Przebudowie dróg gminnych o nr 191403C w miejscowości Kłóbka, Chojny i Rzegocin, 191439C w miejscowości Kłóbka i Chojny oraz nr 191406C w miejscowości Wiktorowo na terenie gminy Lubień Kujawski. Zgodnie z § 3 ust . 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016, poz. 71), planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Organem władnym do wydania decyzji jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku. Liczba stron postępowania w niniejszej sprawie przekracza 20, wobec powyższego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w pobliżu miejsca realizacji inwestycji tj. na tablicach ogłoszeń w miejscowości Kłóbka Chojny, Wiktorowo i Kępka Szlachecka gm. Kowal. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, I piętro pokój 18, w godzinach pracy Urzędu. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 226