Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego-budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie. Bagno na dz. 111/2 i 111/3 oraz w obrebie Lubień Kujawski na dz. 372, 376/15, 667

INW.6733.7.2017                                                              Lubień Kujawski dn. 31.05.2017 r.
 
 
 
 
Obwieszczenie 
o wszczęciu postępowania 
  
 
            Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 30.05.2017 r. złożony przez Gminę Lubień Kujawski z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Bagno, gm Lubień Kujawski realizowanej na terenie działek o nr ewid. 111/2, 111/3 obręb Bagno, oraz nr ewid. 372, 376/15, 667 obręb Lubień Kujawski, gm. Lubień Kujawski 
               W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18. 
               Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica informacyjna dla sołectwa Bagno 
               Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.                                                                      Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (31 maja 2017)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (31 maja 2017, 11:55:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 211