Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administr. o wydanie decyzji o środowisk. uwarunk. zgody na „Rozbudowę kompleksu przetw. tłuszczów zwierzęcych zlok. na dz. 232/69, wieś Kaliska, tj.: budowie rurociągu tłocznego wraz z syst. pomp,...

  Lubień Kujawski dnia 24.05.2017 r. 
INW.6220.5.3.2017
 
 
  
Zawiadomienie 
o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
  
 
            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23) oraz art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016
 poz. 353),
 
zawiadamiam 
 
o wszczęciu postępowania, na wniosek z dnia 24.05.2017 r.  Inwestora tj. r.e. BIOENERGIA Sp. z o.o., ul. F. Ratajczyka  26/110, 61-815 Poznań, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych , uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia realizowanego na  działce 232/69 w miejscowości Kaliska, której właścicielem jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „CONTO” Sp. z o.o., polegającego na „Rozbudowie kompleksu przetwórstwa tłuszczów zwierzęcych zlokalizowanego na działce 232/69, Gmina Lubień Kujawski, wieś Kaliska, obręb Kaliska  tj.: budowie rurociągu tłocznego przebiegającego estakadą wraz z systemem pomp, zbiorników do gromadzenia i przetwarzania odpadów z zakładu przetwórstwa tłuszczów zwierzęcych, urządzeń wytwarzających energię termiczną i elektryczną oraz budynków technicznych”. 
            Zgodnie z § 3 ust  .2, pkt. 2 w związku z §3 ust. 1 pkt 80 i 91 oraz  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016, poz. 71), planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
Organem władnym do wydania decyzji jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku. 
            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty wywieszenie i udostępnienia zawiadomienia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, I piętro pokój 18, w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Lubienia Kujawskiego 
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Joanna Czarniak (24 maja 2017)
Opublikował: Joanna Czarniak (31 maja 2017, 08:54:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 418