Zawiadomienie o wpł. wniosku Inw. tj. r.e. BIOENERGIA Sp. z o.o. dot. decyzji o środowisk. uwarunk.,pn: „Rozbudowia kompleksu przetw. tłuszczów zwierzęcych zlok. na dz. 232/69, wieś Kaliska, tj.: budowie rurociągu tłocznego wraz z syst. pomp,...

Lubień Kujawski dnia 24.05.2017 r. 
INW.6220.5.1.2017
 
 
 
 
 
Zawiadomienie 
 
            Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.2016.353 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 24.05.2016 do tutejszego urzędu wpłynął wniosek  Inwestora tj. r.e. BIOENERGIA Sp. z o.o., ul. F. Ratajczyka  26/110, 61-815 Poznań, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych , uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia realizowanego na  działce 232/69 w miejscowości Kaliska, której właścicielem jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „CONTO” Sp. z o.o., a polegającego na „Rozbudowie kompleksu przetwórstwa tłuszczów zwierzęcych zlokalizowanego na działce 232/69, Gmina Lubień Kujawski, wieś Kaliska, obręb Kaliska  tj.: budowie rurociągu tłocznego przebiegającego estakadą wraz z systemem pomp, zbiorników do gromadzenia i przetwarzania odpadów z zakładu przetwórstwa tłuszczów zwierzęcych, urządzeń wytwarzających energię termiczną i elektryczną oraz budynków technicznych”. 
            Niniejszą informację podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kaliska.Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Joanna Czarniak (24 maja 2017)
Opublikował: Joanna Czarniak (30 maja 2017, 15:22:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 223