Postanowienie w sprawie

 potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Lubień Kujawski 21.03.2007r.
OŚB-3/2007
 
 
 
         Na podstawie art.51 ust.2 ( ewentualnie, dla przedsięwzięć z III grupy: ust 2a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.),kierując się kryteriami, o których mowa w art. 51 ust. 8 pkt 2 ustawy – prawo ochrony środowiska, określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) oraz biorąc pod uwagę opinie odpowiednich organów:
 
Starostwo Powiatowe we Włocławku – postanowieniem OŚB-7633-5/07 z dnia 10.01.2007r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku – postanowienie z dnia 15.01.2007r. sygn. N.NZ-42-11-03/293/2007
 
 
Postanawiam
 
Nie nakładać obowiązku sporządzania raportu i oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi gminnej miejscowości Wola Dziankowska – Dziankowo na terenie działek: Wola Dziankowska - nr ew.: 9/1, 30/1, 31/3, 31/2, 66, 67, 68, 69, 78/1, 80/1, 87, 89, 90, Dziankowo – nr ew.: 34, 36, 45/2, 45/3, 45/4, 46/5, 42, 46/1, 50, 52/1, 52/2, 53, 54/3, 66, 67, 68/1, 68/2, 68/4, 68/5, 68/6, 72/2, 72/3, 72/4, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 70, - gminy Lubień Kujawski.
 
 
Uzasadnienie  

Wnioskiem z dnia, 28.12.2006r. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi gminnej w miejscowości Wola Dziankowska – Dziankowo gm. Lubień Kujawski, dołączając do wniosku wymienione w art. 49 ust. 3 informację o przedsięwzięciu. .
 

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust.1 pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska – wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt...rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.  
 
 

Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinie, co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz Powiatowym Państwowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku.  

Organy te wydały postanowienia: Starostwo Powiatowe – postanowieniem OŚB-7633-5/07 z dnia 10.01.2007. Stwierdzające brak potrzeby wykonania raportu.
PPIS – postanowieniem z dnia 15.01.2007r . N.NZ-42-11-03/293/2007 stwierdzający brak potrzeby wykonania raportu.
 
Postanowienia te stały się ostateczne odpowiednio: postanowienie Starosty z dnia 10.01.2007r.
PPIS – z dnia 15.01.2007r.
 

Cechy przedsięwzięcia - jego rodzaj i charakterystyka wg załącznika nr 1 do postanowienia.
 
Cechy przedsięwzięcia nie wskazują, aby konieczne było sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
Pouczenie  
Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu Miasta w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia
 
 
Otrzymują:
1.Starostwo Powiatowe
we Włocławku
2. PPIS we Włocławku
 
 
  
 
 
 
 
1.Charakterystyka przedsięwzięcia
 
     Planowane przedsięwzięcie polega na budowie drogi gminnej w miejscowości Wola Dziankowska – Dziankowo gmina Lubień Kujawski. Droga budowana będzie na terenie działek – Wola Dziankowska – numery działek – 9/1, 30/1, 31/3, 31/2, 66, 67, 68, 69, 78/1, 80/1, 87, 89, 90 oraz Dziankowo – numery działek – 34, 36, 45/2, 45/3, 46/5, 42, 46/1, 50, 52/1, 52/2, 53, 54/3, 66, 67, 68/1, 68/2, 68/4, 68/5, 68/6, 72/2, 72/3, 72/4, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 70 które stanowią istniejąca droga o nawierzchni piaszczystej oraz działki należące do gospodarstw rolnych zlokalizowanych wzdłuż projektowanej drogi. Planowana budowa obejmuje wykonanie jezdni o szerokości 3,5 m z mieszanki mineralno – asfaltowej na podbudowie. Jednocześnie wykonane zostaną pobocza gruntowe o szerokości 0,75 m oraz zjazdy na pola uprawne znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi oraz zjazdy na posesje do istniejących siedlisk zagrodowych Projektowany odcinek drogi połączy drogę powiatową z istniejąca siecią dróg gminnych w tym rejonie terenu gminy Lubień Kujawski. Odprowadzanie wód opadowych powierzchniowo poprzez oczyszczenie i przywrócenie do eksploatacji istniejącego systemu rowów przydrożnych.
Budowa drogi nie narusza utrzymania wymaganych standardów jakości środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa ochrony środowiska. Na terenie przewidzianym pod realizację w/w przedsięwzięcia nie występują obszary stanowiące:
- wartości przyrodnicze
- zasoby naturalne
- zabytki i punkty archeologiczne
       Projektowana droga stanowić będzie całość techniczno - użytkową przeznaczoną do prowadzenia ruch drogowego. Obiektów inżynierskich w/w zakresie opracowania nie przewiduje się.
       Efektem budowy będzie podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, dopuszczenie do ruchy większej niż dotychczas liczby pojazdów o większej masie oraz zwiększenie prędkości dopuszczalnej na tej drodze.
 
2. Charakterystyka techniczna dla budowy drogi gminnej w m. Wola Dziankowska, Dziankowo. Budowa drogi na odcinku 3197,00 mb polega na:
a). Wykonaniu jezdni o szerokości 3,5 m
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej łącznej grubości 8 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego grubości 20 cm
- Powierzchnia projektowanej nawierzchni drogi: 16.319,0 m²
b). pobocza gruntowe obustronne o szerokości 0,75 m
- Powierzchnia poboczy: 4.796,0 m²
c). Zjazdy z drogi o nawierzchni:
- Na pola o nawierzchni z kruszywa łamanego
- Na posesje (do budynków) o nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej.
 
3. Odwodnienie:
Odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowe polegające na odtworzeniu i oczyszczeniu istniejącego systemu odwodnienia

metryczka


Wytworzył: W.Szymański (26 marca 2007)
Opublikował: Wojciech Szymański (26 marca 2007, 14:20:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 868