Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji celu publicznego-budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Narty na dz. 151/2, 147/1,140

INW.6733.5.2017                                                              Lubień Kujawski dn. 29.05.2017 r.
 
 
 
  
Obwieszczenie 
o wszczęciu postępowania 
 
 
   Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 09.05.2017 r. złożony przez Pana Macieja Wesołowskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 151/2, 147/1, 140 obręb Narty, gm. Lubień Kujawski. 
               W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18. 
               Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica informacyjna w miejscowości Narty. 
               Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia. 
  


Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (29 maja 2017)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (30 maja 2017, 08:46:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 217