Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie raportu do Państwowego Powiatowego Insp. Sanit. we Włocławku oraz Regionalnego Dyr. Ochr. Środowiska w Bydgoszczy-"Budowia dwóch tuczarni wraz z infrastr. tech. i obiektami towarzyszącymi”

Lubień Kujawski dnia 29.05.2017 r. 
INW.6220.4.5.2016
 
 
Obwieszczenie 
o wystąpieniu o uzgodnienie raportu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
 
Zgodnie z art. 33 ust. 1, art. 79 ust 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353), w związku § 2.1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016, poz. 71) zwróciliśmy się w dniu 29.05.2017r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, o uzgodnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „budowie dwóch tuczarni wraz z infrastrukturą techniczną i obiektami towarzyszącymi” na działkach o nr ewid. 163/2, 163/3, 163/4 w miejscowości Chojny, obręb Chojny gmina Lubień Kujawski, województwo kujawsko-pomorskie. 
Przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze, dla którego nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy  Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu planowanej inwestycji – na tablicy ogłoszeń w miejscowości Chojny i Unisławice.

Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Joanna Czarniak (29 maja 2017)
Opublikował: Joanna Czarniak (29 maja 2017, 14:38:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 237