Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:"Budowia dwóch tuczarni wraz z infrastrukturą techniczną i obiektami towarzyszącymi".

  Lubień Kujawski dnia 25.05.2017 r. 
INW.6220.4.3.2016
 
Obwieszczenie 
o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
 
 
            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23) oraz art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353), 
 
zawiadamiam 
  
o wszczęciu postępowania, na wniosek z dnia 23.05.2017 r. , Gospodarstwa Rolnego Patryka Jankowskiego, zamieszkałego w miejscowości Chojny 21, 87-840 Lubień Kujawski, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie dwóch tuczarni wraz z infrastrukturą techniczną i obiektami towarzyszącymi” na działkach o nr ewid. 163/2, 163/3, 163/4 w miejscowości Chojny, obręb Chojny gmina Lubień Kujawski, województwo kujawsko-pomorskie. 
      Zgodnie z § 2.1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016, poz. 71), planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 
Organem władnym do wydania decyzji jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
Liczba stron postępowania  niniejszej sprawie przekracza 20, wobec powyższego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w pobliżu miejsca realizacji inwestycji tj. na tablicach ogłoszeń w miejscowości Chojny i Unisławice gm. Kowal. Z dokumentacją sprawy  można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, I piętro pokój 18, w godzinach pracy Urzędu. 
            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Joanna Czarniak (25 maja 2017)
Opublikował: Joanna Czarniak (29 maja 2017, 14:13:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 255