Obwieszczenie o wpływie wniosku. P. Patryka Jankowskiego- wydanie decyzji środowisk., na "budowę dwóch tuczarni wraz z infrastrukturą techniczną i obiektami towarzyszącymi” na działkach nr: 163/2, 163/3, 163/4 w miejsc. Chojny, gm. Lubień Kuj.

Lubień Kujawski dnia 24.05.2017 r. 
INW.6220.4.1.2016
 
 
 
 
 
Zawiadomienie 
  
            Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.2013.1235 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 23.05.2016 do tutejszego urzędu wpłynął wniosek z Gospodarstwa Rolnego Patryka Jankowskiego, zamieszkałego w miejscowości Chojny 21, 87-840 Lubień Kujawski, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie dwóch tuczarni wraz z infrastrukturą techniczną i obiektami towarzyszącymi” na działkach o nr ewid. 163/2, 163/3, 163/4 w miejscowości Chojny, obręb Chojny gmina Lubień Kujawski, województwo kujawsko-pomorskie. 
            Niniejszą informację podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Chojny. 
 

Burmistrz Lubienia  Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Joanna Czarniak (23 maja 2017)
Opublikował: Joanna Czarniak (24 maja 2017, 11:15:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 224