Obwieszczenie o wpłynięciu wniosku fimy POLCALC Sp. z o.o. na "Wykonanie urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych otworem studziennym nr 1 do głębokości 48,5 m, o wydajności do Q=40,0 m3/h, w miejsc. Kaliska, gm. Lubień Kuj. działka nr-249."

Lubień Kujawski dnia 22.05.2016 r. 
INW.62203.3.1.2016
 
 
 
 
 
Zawiadomienie 
 
            Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.2013.1235 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 18.05.2017 do tutejszego urzędu wpłynął wniosek fimy POLCALC Sp. z o.o., ul. Rewolucji 1905 r. 24/7A, 90-207 Łódź, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych  otworem studziennym nr 1 do głębokości 48,5 m, o wydajności do Q = 40,0 m3/h, zlokalizowanym w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski na terenie działki o nr ewid. 249 – obręb Kaliska, gm. Lubień Kujawski, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie” 
            Niniejszą informację podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowościach: Kaliska, Rutkowice, Narty.


Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Joanna Czarniak (23 maja 2017)
Opublikował: Joanna Czarniak (23 maja 2017, 14:09:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 246