Obwieszczenie o budowie farmy fotowoltaicznej „Lubień Kujawski I” o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Czaple, gmina Lubień Kujawski, powiat Włocławski

  Lubień Kujawski dnia 10.05.2017 r. 
INW.6220.2.1.2017
 
 
 
 
 
Zawiadomienie 
  
          Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353), zawiadamiam, że w dniu 04.05.2017 do tutejszego urzędu wpłynął wniosek Firmy Madruga Sp. z o.o. ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Lubień Kujawski I” o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Czaple, gmina Lubień Kujawski, powiat Włocławski, województwo kujawsko-pomorskie. 
Niniejszą informację podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w pobliżu miejsca realizacji inwestycji tj. na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Czaple Nowe, 
Czaple Wieś. 
 

Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Joanna Czarniak (10 maja 2017)
Opublikował: Joanna Czarniak (11 maja 2017, 09:11:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 313