Obwieszczenie o wszczęciu postepowania o wydanie decyzji celu publicznego-budowa słupowej stacji transformatorowej SN-15kV, linii elektroenergetycznej kablowej SN-15 Kv, nn-0,4 kV I SŁUPA ENERGETYCZNEGO NN 0,4 Kv na dz. 151/2, 120, 121/4 obręb Narty


INW.6733.4.2017                                                              Lubień Kujawski dn. 09.05.2017 r.
 
 
 
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania

 
 
  
Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 11.04.2017 r. uzupełniony w dniu 18.04.2017 i 02.05.2017 r. złożony przez Energa Operator SA. Oddział w Toruniu z siedzibą przy ul. Generała Bema 128, 87-100 Toruń reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Tomasza Żeglicz zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie słupowej stacji transformatorowej SN-15Kv, linii elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV/nn-0,4 kV, linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV i słupa elektroenergetycznego nn-04 kV realizowanych na działkach nr ewid. 151/2, 120, 121/4 obręb Narty, gm. Lubień Kujawski.
               W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18.
               Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica informacyjna w miejscowości Narty.
               Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
 

                                                                                 Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                                  Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (9 maja 2017)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (10 maja 2017, 11:47:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 198