Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego- rozbudowa zaplecza socjalno-sportowego przy ZPO w Lubieniu Kujawskim o budynek gospodarczy


 
                                                        Lubień Kujawski dn. 24.04.2017
INW.6733.2.2017                 
                                                                           


Obwieszczenie


Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 z późn. zm.),
 
zawiadamiam

 
               o wydaniu w dniu 24.04.2017 r. decyzji znak INW.6733.2.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Gminy Lubień Kujawski dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zaplecza socjalno – sportowego przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim o budynek gospodarczy na działce nr 363/10, położonej przy  ul. Szkolnej, w obrębie ewidencyjnym miasto Lubień Kujawski.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 8:00 do 15:00.
            Stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy pizp.).
            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości  Lubień Kujawski i Kaliska.
            Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
                                                                                 Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                                 Marek Wiliński
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (24 kwietnia 2017)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (24 kwietnia 2017, 14:54:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 209